Purchase Order Manager

P.O. Manager je sistem za upravljanje procesom nabavki, baziran na Office 365 platformi sa ciljem da automatizuje ključne funkcije nabavke u organizaciji. Automatizovane aktivnosti uključuju podnošenje i odobravanje zahteva za nabavkama, izbor i naručivanje proizvoda ili usluga, kategorizacija potrošnje budžeta po vrstama u više nivoa, kontrola prekoračenja budžeta, generisanje brojeva za poručivanje (PO), uparivanje faktura od dobavljača sa generisanim PO brojevima radi zatvaranja procesa nabavke. Dodatno, sektori nabavke mogu koristiti i pogodnosti biblioteka dokumenata i dodatnih elektronskih obrazaca pridruženih pojedinačnim zahtevima za nabavku za svoje potrebe u procesu, kao što su prikupljanje odobrenja za liste ponuđača, potpisivanje NDA ili izjava o nepostojanju sukoba interesa, praćenje verzija tehničkih specifikacija, ugovora ili drugih relevantnih informacija potrebnih za kompletiranje procesa nabavke. Sve zajedno, sistem omogućava organizacijama da automatizuju kritične korake od inicijacije do kompletiranja procesa nabavke.

Ključna prednost za organizaciju koja koristi sistem za nabavku je pojednostavljenje administrativnih procedura i potencijalne uštede na duge staze. Pored toga organizacija će na jednom mestu imati sve podatke i informacije koje se odnose na nabavke, a time će se smanjiti vreme i olakšati uvid i praćenje potrošnje.

 


 

PO Manager karakteristike

Kreiranje i praćenje zahteva za nabavke
Samo u nekoliko koraka zaposleni podnosi zahtev za nabavku i prati proces odobravanja u realnom vremenu. Proces odobravanja je transparentan i omogućava uvid u sve korake procesa i njihove aktere
Proces odobravanja zahteva
Fleksibilan proces odobravanja se može podesiti da uključuje različite aktere i postupke odobravanja u zavisnosti od vrednosti zahteva za nabavku
Nabavka i nalozi za kupovinu
Nakon odobravanja zahteva, započinje proces nabavke. Odeljenje za nabavku može izabrati dobavljača sa liste standardnih dobavljača ili pokrenuti tender. Na kraju procesa svaka nabavka dobija pripadajući nalog za nabavku.
Finansijsko odobravanje
U zavisnosti od tipa nabavke, Odeljenje za finansije odobrava fondove iz odgovarajućih budžeta i budžetskih linija.
Evidencija računa
Po realizaciji nabavke svi računi dobavljača se skeniraju i skladište u sistem povezujući se sa pripadajučim nalozima za nabavke.
Upravljanje budžetom
U svakom trenutku u realnom vremenu sistem poseduje informaciju o potrošnji bužeta i opremljen je PowerBI alatom za poslovnu inteligenciju koji omogućava projekcije potrošnje i usaglašavanje

 


 

Prednosti

Pametnom kupovinom se ostvaruju uštede

Za organizaciju
Brzo usvajanje, jednostavnost korišćenja, uštede u vremenu, obaveštenja o klučnim događajima, brz proces odobravanja
Za odeljenje za nabavke
Usklađenost sa propisima, kontrola i revizija, izveštavanje u realnom vremenu kroz dashboarde, upravljanje ugovorima sa dobavljačima, upravljanje nalozima za kupovinu
Za odeljenje finansija
Ostvarivanje ušteda, kontrola budžeta, evidencija računa, izveštavanje u ralnom vremenu kroz dashboarde
Za IT odeljenje
Cloud bazirano rešenje koje ne zahteva održavanje, usaglašenost sa najstrožijim bezbednosnim standardima, fleksibilnost sistema za prilagođavanje i nadgradnje, visoka dostupnost 99.999%

 


 

Reference

AirSerbia
StraussAdriatic

 


 

Kako da saznate više?

Možete nas kontaktirati, a mi ćemo Vam pripremiti prezentaciju rešenja. Na prezentaciji ćemo demonstrirati sve mogućnosti sistema i opcije prilagođavanja. Pripremićemo i okruženje sa pretpostavljenim podacima samo za Vaše potrebe testiranja i sagledavanja sistema i njegovih prednosti.