POSLOVNA ANALIZA – predavanja sa radionicama iz izabranih tehnika

Agenda:

 DAN 1 – UVOD I OSNOVE:
 Predstavljanje, uvod, cilj radionice
 Poslovna analiza i poslovni analitičar
 Profesionalne organizacije i sertifikati
 Pregled IIBA BABOK vodiča
 Ključne uloge od značaja za analitičara
 Zamke tokom prikupljanja zahteva i kako ih izbeći

 DAN 2 – RADIONICA:
 Odabrane tehnike poslovne analize
 Vežbe, primeri i analiza dokumenata sa realnih projekata

 DAN 3 – RADIONICA:
 Odabrane tehnike poslovne analize
 Vežbe, primeri i analiza dokumenata sa realnih projekata

 DAN 4 – RADIONICA I ZAKLJUČAK:
 Odabrane tehnike poslovne analize
 Vežbe, primeri i analiza dokumenata sa realnih projekata
 Efikasno formiranje, distribucija i održavanje poslovnih zahteva
 Dodatna pitanja, odgovori i diskusija
Odabrane tehnike (orijentaciono, moguće su manje izmene):
• Intervjui
• Analiza dokumenata i podataka
• Ankete i upitnici
• Posmatranje
• Korisnički zahtevi
• Funkcionalna dekompozicija
• Dijagram toka podataka
• Prototip korisničkog interfejsa
• Modeliranje procesa i BPMN
• Uloge u procesu i RACI matrica
• MoSCoW prioritizacija zahteva i iterativna implementacija
• SWOT analiza
• SMART pristup formiranju zahteva
Radionica će na simuliranim scenarijima kombinovati tehnike poslovne analize, sa grupnim radom, međusobnom razmenom uloga, uz savete i sugestije instruktora.

Napomene:
• Predavanja su zasnovana na iskustvima iz realne prakse. Teme će biti obrađene na način koji će učesnicima koliko je moguće približiti probleme, izazove i načine rada na osnovu iskustva u radu na realnim projektima.
Prateći slajdovi su slikovito urađeni i namenski napravljeni specijalno za ovakav način rada (nisu kopije postojećeg materijala).
• Praktičan deo će biti oko 2/3 vremena i kombinovaće tri stvari:
(1) prikaz izabranih tehnika;
(2) praktičan rad u primeni tih tehnika; kao i
(3) prikaz i analizu nekoliko dokumenata sa realnih projekata, tako da će biti prilike da se diskutuje ne samo o sadržaju dokumenata već i o širem kontekstu realizacije projekata.
• Za veće grupe praktičan rad može biti realizovan tako što će biti napravljene dve grupe, tako da jedna drugoj budu „klijent“ koji daje zahteve i „analitičar“ koji ih dokumentuje.
Za manje grupe instruktor može igrati ulogu „klijenta“ koji ima poslovni zahtev koji treba analizirati. Varijacije su moguće i zavise od veličine i strukture grupe.