CPU d.o.o.

EMC call center rešenje

Call and Dispatch Center

Komponenete dispečerskog CALL centra

Sistem za snimanje poziva

Sistem za snimanje poziva zadužen sa snimanje svih obavljenih poziva u pozivnom centru u elektronskom formatu. Sistem u realnom vremenu snima sve pozive i  smešta na centralizovanu lokaciju. Sistem obezbeđuje pretraživanje poziva po obavljenim intervencijama i obezbeđuje da se snimljeni pozivi preslušaju kroz jedinstven interfejs za pregled medicinskih izveštaja. Sistem omogućava pretraživanje i preslušavanje poziva i po broju ili imenu pozivaoca ili po imenu agenta koji je poziv primio.

Serverski softver dispečerskog centra – Komponenta za prijem urgentnih poziva

Prijem urgentnih poziva se obavlja kroz telekomunikacioni podsistem koji treba da ostvari vezu telefonskih linija sa sistemom. Ovaj podsistem treba da sve pozive upućene prema hitnoj službi prihvati i primarno obradi i omogući: · Automatski prijem poziva i prihvatanje u red čekanja; · Automatsko pretraživanje imena, prezimena i adrese pretplatnika, prema telefonskom broju pozivaoca u trenutku prijema poziva; · Automatsko lociranje pozivaoca po pozivnom broju na nivou adrese; · Automatsko snimanje i arhiviranje svih poziva; · Distribucija poziva po algoritmu najmanje opterećenog operatera na mestu za prijem poziva.

Agentski softver dispečerskog centra – Komponenta za obradu i trijažu urgentnih poziva

Podsistem za prijem urgentnih poziva treba da omogući prijem i trijažu poziva od strane medicinskog osoblja. Ovaj sistem treba da omogući trijažu svih pristiglih poziva na najefikasniji način i da skrati vreme trijaže, a poveća njenu pouzdanost. Sistem treba da je opremljen alatima za brzo utvrđivanje urgentnih stanja i da je opremljen medicinskim indeksom urgentnih stanja. Ovaj podsistem treba da ima uvid u sve prethodne pozive pacijenta sa određenog telefonskog broja (istorija poziva), a istovremeno i sva prethodna registrovana medicinska stanja koja su zabeležena kod pacijenta koji je izvršio poziv sa tog broja. Neophodno je da sistem ima mogućnost da primi i obradi poziv sa neophodnim informacijama za otpremanje vozila za 3 sekunde. Sistem treba da bude opremljen modulima za smanjenje grešaka pri unosu podataka. Korisnički interfejs mora da bude na srpskom jeziku. Minimalni broj potrebnih operatorskih mesta je 4.

Softver dispečera vozila – Komponenta za otpremanje vozila

Ova komponenta treba da je namenjena radnom mestu dispečera. Da bi se posao dispečera odvijao brzo i efikasno neophodno je obezbediti da sve relevantne informacije za rad dispečera budu dostupne i pregledne, a da proces otpremanja poziva bude jednostavan, brz i efikasan. Neophodno vreme za upućivanje vozila na poziv pacijenta, ne treba da bude duže od 3 sekunde. Ova komponenta je namenjena prijemu obrađenih urgentnih poziva iz komponente za obradu i trijažu urgentnih poziva i njihovoj daljoj obradi. Otpremanje vozila treba da se vrši na osnovu informacija prikupljenih iz podsistema za praćenje vozila. Korisnički interfejs mora da bude na srpskom jeziku. Potreban broj dispečerskih mesta je 1.

Softver načelnika dispečerskog centra – Komponenta za nadgledanje i upravljanje dispečerskim centrom

Ova komponenta treba da omogući nadgledanje rada dispečerskog centra i namenjena je načelniku (organizatoru) smene odnosno odgovornom licu na nivou smene. Ona treba da sadrži sve informacije o radu dispečerskog centra kao što su stanje trenutnih poziva, poziva na čekanju za prijem kao i poziva na čekanju za vozilo. Ova komponenta treba da bude opremljena i modulom za brze izmene trenutnog stanja resursa, vozila, ljudstva i ostalog kao i modulom za obradu i trijažu urgentnih poziva koji nisu došli telefonskim putem već drugim kanalima komunikacija. Korisnički interfejs mora da bude na srpskom jeziku. Potreban broj načelničkih (organizatora) mesta je 1.

Softver za planiranje smena i izveštavanje u dispečerskom centru – Komponenta za planiranje i izveštavanje

Ova komponenta treba da omogući planiranje upravljanje i izveštavanje. U domenu planiranja treba da omogući sagledavanje performanse organizacije i identifikacije „uskih grla“ kao i uspostavljanja korektivnih mera organizacije. Ova komponenta treba da omogući planiranje smena odnosno vozila i ljudstva. Spajanjem ekipa, vozila i termina njihove raspoloživosti se dobijaju smene koje su operativno aktivne za vreme rada službe, odnosno 24 sata dnevno 365 dana u godini. Smene trebaju da se planiraju unapred i to na mesečnom ili nedeljnom nivou, a izmene u toku smena se vrše kroz komponentu za nadgledanje i upravljanje dispečerskim centrom i vrši ih načelnik smene ili drugo odgovorno lice za smenu, a ti podaci trebaju da su sastavni deo baze događaja. Komponenta za izveštavanje je namenjena menadžmentu i treba da prikaže sve relevantne operativne i medicinske izveštaje iz čega se može videti opterećenost svih odeljenja u organizaciji, količine poziva, angažovanih ljudi, terenskih izlazaka, izlazaka na javno mesto kao i druge informacije od značaja za organizaciju.

Softver za unos lekarskih izveštaja – Komponenta za unošenje lekarskih izveštaja i pretragu; Komponenta sistema treba da omogući medicinskim tehničarima unošenje medicinskih izveštaja u sistem nakon izvedenih intervencija. Unos izveštaja treba da kompletira predmet određenog poziva pacijenta u celosti. Potrebno je da sistem podržava pristup komponenti te unos izveštaja preko sigurne VPN veze sa udaljenih lokacija. Potrebno je omogućiti i funkciju pretraživanja slučajeva koja će na brz i efikasan način locirati događaj i sve relevantne informacije o njemu. Pretraživanje je potrebno filtrirati po: vremenu prijema poziva, trajanju poziva, snimku poziva koji se može preslušati, vremenu trijaže, vremenu otpremanja vozila, vremenu intervencije, kao i medicinski izveštaj sa terena sa svim svojim specifičnim informacijama.

Posted by CPU d.o.o. in Projekti, Rešenja, Tehnologije

Purchase Order Manager

P.O. Manager je sistem za upravljanje procesom nabavki, baziran na Office 365 platformi sa ciljem da automatizuje ključne funkcije nabavke u organizaciji. Automatizovane aktivnosti uključuju podnošenje i odobravanje zahteva za nabavkama, izbor i naručivanje proizvoda ili usluga, kategorizacija potrošnje budžeta po vrstama u više nivoa, kontrola prekoračenja budžeta, generisanje brojeva za poručivanje (PO), uparivanje faktura od dobavljača sa generisanim PO brojevima radi zatvaranja procesa nabavke. Dodatno, sektori nabavke mogu koristiti i pogodnosti biblioteka dokumenata i dodatnih elektronskih obrazaca pridruženih pojedinačnim zahtevima za nabavku za svoje potrebe u procesu, kao što su prikupljanje odobrenja za liste ponuđača, potpisivanje NDA ili izjava o nepostojanju sukoba interesa, praćenje verzija tehničkih specifikacija, ugovora ili drugih relevantnih informacija potrebnih za kompletiranje procesa nabavke. Sve zajedno, sistem omogućava organizacijama da automatizuju kritične korake od inicijacije do kompletiranja procesa nabavke.

Ključna prednost za organizaciju koja koristi sistem za nabavku je pojednostavljenje administrativnih procedura i potencijalne uštede na duge staze. Pored toga organizacija će na jednom mestu imati sve podatke i informacije koje se odnose na nabavke, a time će se smanjiti vreme i olakšati uvid i praćenje potrošnje.

 


 

PO Manager karakteristike


Kreiranje i praćenje zahteva za nabavke

Samo u nekoliko koraka zaposleni podnosi zahtev za nabavku i prati proces odobravanja u realnom vremenu. Proces odobravanja je transparentan i omogućava uvid u sve korake procesa i njihove aktere

Proces odobravanja zahteva

Fleksibilan proces odobravanja se može podesiti da uključuje različite aktere i postupke odobravanja u zavisnosti od vrednosti zahteva za nabavku


Nabavka i nalozi za kupovinu

Nakon odobravanja zahteva, započinje proces nabavke. Odeljenje za nabavku može izabrati dobavljača sa liste standardnih dobavljača ili pokrenuti tender. Na kraju procesa svaka nabavka dobija pripadajući nalog za nabavku.


Finansijsko odobravanje

U zavisnosti od tipa nabavke, Odeljenje za finansije odobrava fondove iz odgovarajućih budžeta i budžetskih linija.


Evidencija računa

Po realizaciji nabavke svi računi dobavljača se skeniraju i skladište u sistem povezujući se sa pripadajučim nalozima za nabavke.

Upravljanje budžetom

U svakom trenutku u realnom vremenu sistem poseduje informaciju o potrošnji bužeta i opremljen je PowerBI alatom za poslovnu inteligenciju koji omogućava projekcije potrošnje i usaglašavanje

 


 

Prednosti

Pametnom kupovinom se ostvaruju uštede


Za organizaciju

Brzo usvajanje, jednostavnost korišćenja, uštede u vremenu, obaveštenja o klučnim događajima, brz proces odobravanja


Za odeljenje za nabavke

Usklađenost sa propisima, kontrola i revizija, izveštavanje u realnom vremenu kroz dashboarde, upravljanje ugovorima sa dobavljačima, upravljanje nalozima za kupovinu


Za odeljenje finansija

Ostvarivanje ušteda, kontrola budžeta, evidencija računa, izveštavanje u ralnom vremenu kroz dashboarde


Za IT odeljenje

Cloud bazirano rešenje koje ne zahteva održavanje, usaglašenost sa najstrožijim bezbednosnim standardima, fleksibilnost sistema za prilagođavanje i nadgradnje, visoka dostupnost 99.999%

 


 

Reference

AirSerbia

StraussAdriatic

 


 

Kako da saznate više?

Možete nas kontaktirati, a mi ćemo Vam pripremiti prezentaciju rešenja. Na prezentaciji ćemo demonstrirati sve mogućnosti sistema i opcije prilagođavanja. Pripremićemo i okruženje sa pretpostavljenim podacima samo za Vaše potrebe testiranja i sagledavanja sistema i njegovih prednosti.

Posted by CPU d.o.o. in Projekti, Rešenja, Tehnologije, Usluge

SharePoint Saturday Minhen

Dogadjaj posvećen SharePoint i Office365 administratorima, korisnicima, arhitektama, developerima, i ostalim profesionalcima, je održan po drugi put u Minhenu 4. Marta 2017. CPU je učestvovao na ovom malom ali visoko tehničkom događaju. Više detalja o događaju

SPS-Munich

Posted by CPU d.o.o. in Događaji, Novosti

ESPC 2016 Beč

The European SharePoint Conference (ESPC) tim radi tokom cele godine, posvećen ne samo organizovanju fantastične konferencije – već i podrške stvaranju snažnih, dinamičnih & Zajedničkih SharePoint i Office 365 zajednica širom evropskog regiona. Svi naši članovi zajednice imaju pristup biblioteci besplatnog sadržaja koji pružaju globalni think lideri i tehnički stručnjaci, uključujući konferencijske prezentacije, How to videe, eBooks, Blogovi, bilteni i vebinari.

The European SharePoint Conference team works year round, dedicated not only to organising a fantastic Conference – but also supporting the generation of a strong, dynamic & engaged SharePoint and Office 365 Community throughout the European Region. All our community members have access to a library of free content, provided by global thought leaders and technical experts, including conference presentations, How to Videos, eBooks, Blogs, newsletters and webinars.

CPU je učestvovao u ESPC 16 sa ciljem da ostane upoznat sa najnovijim tehnologijama i da svojim klijentima pruži najbolje usluge.

Posted by CPU d.o.o. in Događaji

Priprema za polaganje CISSP ispita

Sa preko 100,000 sertifikovanih profesionalaca iz 160 država širom sveta, sertifikat CISSP (Certified Information Systems Security Professional) neprofitne organizacije (ISC)² spada u sam vrh najprestižnijih svetskih profesionalnih sertifikata iz oblasti bezbednosti informacionih sistema. Namenjen je pre svega onima koji već poseduju dokazane tehničke i menadžerske kompetencije i iskustvo i žele da ovladaju veštinama dizajna, implementacije i upravljanja programom informacione bezbednosti svoje organizacije ili kompanije, kako bi je što bolje zaštitili od narastajućih pretnji sofisticiranih napada.

Materija kojom treba ovladati za polaganje CISSP ispita je bazirana na globalnoj opštoj bazi znanja (tzv. Common Body of Knowledge – CBK) iz oblasti bezbednosti informacionih sistema, u koju je ugrađeno znanje i praksa vrhunskih profesionalaca, i koja se redovno ažurira kako bi obezbedila praćenje i razumevanje novih pretnji, tehnologija, regulative, standarda i praksi.

Na CISSP ispitu se testira znanje kandidata iz osam domena iz CISSP CBK:
Security and Risk Management

 • Asset Security
 • Security Engineering
 • Communications and Network Security
 • Identity and Access Management
 • Security Assessment and Testing
 • Security Operations
 • Software Development Security

Obuka se izvodi u toku dve nedelje, ukupno deset radnih dana, u terminu 17h – 21h i pokriva sve navedene oblasti. Po završetku svake oblasti predviđeni su testovi u cilju provere razumevanja pređenog gradiva.

U cenu je uključena i originalna knjiga na engleskom jeziku u elektronskom formatu poznate svetske izdavačke kuće Sybex, koja je oficijelno autorizovana za pripremu CISSP ispita od strane (ISC)2. Radi se o knjizi „CISSP (ISC)2 Certified Information Systems Security Professional Official Study Guide, 7th Edition“. Biće omogućen i pristup dodatnim materijalima i testovima na Sybex online interaktivnom okruženju za učenje.

cpu-cissp-syllabus-2016

Posted by CPU d.o.o. in Novi kursevi, Novosti

CPU je bronzani sponzor Project Society Conference 2016

Ove godine je CPU bronzani sponzor i učesnik treće međunarodne Project Society Conference.
Konferenciju organizuje PMI ogranak Srbija u dva dana, 16. i 17. maja 2016. godine u hotelu Crowne Plaza.

Centralni događaj konferencije rezervisan je za 17. maj 2016. godine u beogradskom hotelu Crowne Plaza.

Najznačajnije teme konferencije biće:

 • Upravljanje rizicima
 • Upravljanje projektima, programima i portfolijima;
 • Upravljanje projektima u javnom sektoru i EU integracije;
 • Lični profesionalni razvoj i razvoj kompetencija;
 • Upravljanje projektima u formalnom obrazovanju;
 • Novi trendovi u upravljanju projektima;
 • Primeri najbolje prakse u upravljanju projektima

 

Za dodatne informacije sledite link http://pmi-serbia.rs/psc2016/

Posted by CPU d.o.o. in Događaji, Novosti

SharePoint javni sajt kompanije Karanović-Nikolić ADO

Lansiran je novi sajt kompanije Karanovic-Nikolić baziran na SharePoint tehnologiji. Sistem za upravljanje sadržajem je potpuno prilagođen potrebama klijenta i integrisan u poslovne procese kompanije.

CPU na osnovu dizajna Britanske kompanije Safron je osmislio i izradio SharePoint soluciju koja upravlja publikovanjem sadržaja na javni web sajt.
Sajt korisnicima komunicira pre svega expertize i ljude koji su sama suština sadržaja. Dinamiku sajta diktiraju vesti koje su vezane za određene teme i događaje koje su u korelaciji sa delatnostima i expertizama kompanije.

kn

U CMS sistemu je razvijen specijalan modul koji na osnovu tematike vesti ili događaja ekstrakuje relevantne ljude, poglede i vesti koji koreliraju sa samim artiklom. Samim tim korisnika navode na dalje pretraživanje sajta koje u sledecim koracima postaje sve bliže korisnikovom interesovanju profilišući ga po njegovim interesovanjima.

Posebnu pažnju smo posvetili brzini sajta kao i mobilnom interfejsu koji je prilagiođen za korisnike svih dominantnih mobilnih platformi.

Posted by CPU d.o.o. in Novosti, Projekti, Rešenja, Tehnologije, Usluge

Microsoft Cloud Roadshow

CPU je učestvovao u Cloud Roadshow-u Kopenhagenu, u Bella centru,  3. i 4. marta 2016. godine. U dvodnevnoj agendi u kojoj su se našli samo najatraktivniji tehnički treninzi koji demonstritaju najnovije Microsoft cloud tehnologiije, predstavljene su i nove tehnologije koje su još uvek u inkubatoru i definišu buduće tendencije razvoja ovih tehnologija.

Bilo nam je zadovoljstvo da učestvujemo na jednom ovakvom događaju.

Posted by CPU d.o.o. in Događaji, Novosti

CPU na European SharePoint Conference 2015

Razvojni tim CPU je i ove godine, tradicionalno. učestvovao na Evropskoj SharePoint konferenciji u Stokholmu. Moto ovogodišnje konferencije:

Evolution, Exploring, Expanding, E-Signatures, Enterprise, Environment
Solutions, Systems, Strategies, Secrets
Prevention, Protocol, Patterns, Practices, Potential
Corporate, Co-operation, Cloud, Code, Collaboration

Ovogodišnja konferencija je po mnogo čemu posebna. Ono što je najznačajnije je što je fokus konferencije pomeren na Office 365 kao celokupne platforme za produktivnost.

Posted by CPU d.o.o. in Događaji, Novosti

CPU je Gold sponzor prve regionalne konferencije iz oblasti poslovne analize (IIBA)

Prva regionalna konferencija iz oblasti poslovne analize biće održana 9. oktobra 2015. godine u Beogradu. Konferenciju organizuje srpski ogranak International Institute of Business Analysis (IIBA) u saradnji sa kolegama iz lokalnih IIBA ogranaka iz Rumunije, Bugarske i Slovenije.

IIBA® je neprofitno profesionalno udruženje posvećeno oblasti poslovne analize. Kroz globalnu mrežu, IIBA povezuje preko 29.000 članova i više od 300 korporativnih članova i 120 lokalnih zajednica. Kao glas poslovne zajednice za analizu, IIBA podržava prepoznavanje profesije i discipline i radi na održavanju globalnog standarda za praksu i sertifikaciju.

Cilj konferencije je da omogući razmenu iskustava iz okruženja tako što će dati priliku prezenterima da predstave svoja iskustva u uvođenju poslovne analize u organizacije, korišćenju metoda i tehnika, kao i prikaz rezultata primene na realnim projektima. Jedna od prezentacija će prikazati i rezultat primene na projektu koji je firma CPU uspešno realizovala za svog klijenta.

Više detalja se može naći na zvaničnom sajtu konferencije. O Međunarodnom institutu za poslovnu analizu pogledajte više na matičnom sajtu udruženja.

Posted by CPU d.o.o. in Događaji, Novosti